NAPPEX

Projekt Národní park Pardubická Explosia

Projekt Národní park Pardubická Explosia (NAPEX) je dlouhodobým projektem započatým v roce 2008 pod hlavičkou občanského sdružení Uskupení Tesla. Projekt zpracovávám formou digitálně upravených fotografií, na kterých zobrazuji současnou podobu industriálních, převážně architektonických objektů v areálu pardubické Explosie a.s., firmy vyrábějící výbušniny. Cílem je upozornit a zviditelnit místo s 90ti letou pardubickou tradicí chemického průmyslu a poukázat tak na uvědomnění si hodnot industriální tradic v rámci pardubické identity.

Oblast pardubické Explosie jsem vnímal především jako opuštěnou industriální zónu, kde mezi divoce rostoucí vegetací ční podivné fragmenty opuštěných budov a provozů jakéhosi zapomenutého osídlení. Tento silný inspirační impuls podnítil vznik cyklu 12 počítačem upravených fotografických ilustrací. Cílem bylo dosáhnout spojení působivých Schikanedersky laděných krajinných motivů s tajuplně vyhlížejícími scenériemi “zakázaného města”, za použití specifického nasvícení odkazujícího k romantickým olejomalbám či efektům laciných filmových rekvizit. Záměrně tak ilustruji jediněčný charakter místa, které bych, právě pro jeho atmosféru, přirovnal k Národnímu parku nezvykle umístěnném v centru industriální periferie Pardubic.

autor

V rámci 90ti letého výročí Explosie a.s. vznikl kalendář 12 fotografií z terénu. Textem kalendář doprovodili Ladislav Lehký, Alexandra Prokopová a Tomáš Med. Text přikládám.

Kalendář PARDUBICKÝ NÁRODNÍ PARK EXPLOSIA je malým dárkem k devadesátému výročí založení firmy, které si připomeneme právě v roce 2010. Nelze samozřejmě v tak malém a v jistém smyslu pomíjivém provedení, jakým je kalendář, zachytit historii firmy, která pomáhala formovat část pardubického regionu a která působila na své okolí vždy trochu tajemně. Lze však výtvarnými prostředky ukázat otisk oné dlouhé historie v autentickém prostředí firmy a přispět tak k zamyšlení nad souvislostmi tohoto výročí s událostmi v minulosti.

Ladislav Lehký / ředitel VÚPCH / Explosia a.s.

V uměleckém projektu PARDUBICKÝ NÁRODNÍ PARK EXPLOSIA se Uskupení Tesla pokouší zachytit mnohovrstevnatý kulturní vývoj tohoto technického prostoru, areálů se specifickým průmyslovým urbanismem s provozy obklope-nými lužním lesem. Místo s unikátní atmosférou a tajemstvím, kde prorůstající vegetace pomalu vítězí nad mnohde již opuštěnými provozy. Umělecký exkurz do devadesáti let pardubické EXPLOSIE a.s. je jednou z cest jak upozornit a zmapovat naši historii spojenou s industriálním dědictvím a identifikovat se s ním. Občanské sdružení Uskupení Tesla svými uměleckými aktivitami poukazuje na toto průmyslové dědictví Pardubic, na jednotlivé kulturní vrstvy spojené s chemií jako vědou, průmyslem a industriálním prostorem, které se v průběhu 90 let vý-znamně podílely na rozvoji Pardubic a regionu. V našich projektech Industrie CHEMIE, Live Art of Explosie a nanoSKOP výtvarnými prostředky odkrýváme pestrou strukturu vývoje různých „chemických stop“ naší historie. Jsou to právě tyto záznamy událostí, lidských osudů, proměn technologií, institucí, infrastruktury, nových vědeckých objevů a inovací, které tvoří nesmazatelnou kulturní stopu pardubického kraje. Jsou naší průmyslovou pamětí, včetně mnohokrát přerušené kontinuity historického vývoje, do které se otiskují rozdílné generační postoje ke společnosti, vědě, technice, umění, architektuře, urbanismu a památkové péči.

Alexandra Prokopová / Uskupení TESLA o.s.

Industriální dědictví

Industriální objekty v sobě nesou tichá sdělení o historii naší společnosti. Ačkoliv dnes mnohdy stojí opuštěné, zanedbané a zarostlé v neproniknutelné zeleni, jsou odkazem období průmyslové revoluce, která zformovala naší společnost do současné podoby. Jsou nostalgickou vzpomínkou na dobu plnou nadějí a odvahy, připomínají nám vědecký a technický pokrok, často jsou odvážnými architekto-nickými a investorskými počiny. Jsou v nich ukryty tisíce příběhů lidí, jež denně procházeli jejich branami. Příběhy nejsou na první pohled viditelné, nespatříme je na stránkách barevných časopisů, přesto jsou přítomny a jsou silně vnímatelné v prostoru, kde se odehrály.

Jedinečný charakter industriálního dědictví přitahuje svou elegancí balancující mezi účelností a touhou reprezentovat svůj hospodářský a technický význam. V neočekávaně vzrušujících spojeních se tu setkávají ve svém detailu dokonalé řemeslné prvky, dobové výtvarné motivy a pokrokové technicistní a účelové konstrukce. Industriální objekty a výrobní činnost v nich probíhající vtiskla neopakovatelnou atmosféru svému okolí, která jednoznačně identifikuje tyto oblasti ve struktuře osídlení. Vytváří paměť místa, která je odkazem historické kontinuity vývoje a napomáhá ukotvení naší vlastní kulturní identity.

Industriální dědictví se tak může stát východiskem dalšího rozvoje naší společnosti umožňujícím individualizovat nově vznikající projekty otiskem významného obdobím naší historie. Může být motivující k odvážným a progresivním úvahám o znovuvyužití materiálu a energie v něm uložené našimi předky.

Tomáš Med / architekt

Místo pro tvé názory: